Copyright 2019 - SED Hontianske Moravce
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce vykonáva svoju činnosť na základe zriaďovacej listiny Evanjelickej Diakonie na Slovensku a registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji ako poskytovateľ sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 § 35 Zariadenie pre seniorov a § 38 Domov sociálnych služieb.
 
Kapacita zariadenia je 34 klientov a to 25 klientov v domove sociálnych služieb a 9 klientov v zariadení pre seniorov.
Plnohodnotný život zabezpečuje kvalifikovaný personál v zložení: riaditeľka, sociálna pracovníčka,   hlavná zdravotná sestra, 8 opatrovateliek, 2 kuchárky, 1 pomocná kuchárka a 2 upratovačky.

Vyhľadávanie