Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce
Výročná správa za rok 2010
 
      Vznik SED Hontianske Moravce sa datuje v roku 1996 a svoju činnosť prevádzkuje od roku 2003 kedy bolo slávnostne vysvätené. Od tejto doby prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami a poskytované služby sa menili, na základe potreby v súlade so zmenou zákona.
 
      V súčasnosti poskytuje sociálne služby podľa zákona 448/2008 a to služby domova sociálnych služieb s kapacitou 25 klientov a služby zariadenia pre seniorov s kapacitou 9 klientov. V roku 2010 boli poskytované služby celkom pre 35 klientov a ku koncu roka bolo v zariadení umiestnených 31 klientov. Ich priemerný vek bol 78 rokov.
 
      Sociálne služby a činnosť zariadenia zabezpečovalo 16 zamestnancov, ktorí sa starali o plnohodnotný život všetkých obyvateľov. Zdravotná starostlivosť bola zabezpečovaná počas celého roka prostredníctvom našej zdravotnej sestry a obvodného lekára pravidelnou návštevou priamo v zariadení. Na základe jeho doporučení boli klientom zabezpečené odborné vyšetrenia ako aj potrebný doprovod. Na pomoc pre imobilných klientov sa zakúpili 2 polohovateľné postele a iné zdravotné pomôcky. 
 
      Po duchovnej stránke sú obyvatelia SED H.Moravce uspokojovaní na základe dobrej spolupráce s evanjelickým cirkevným zborom v H.Moravciach prostredníctvom zborového brata farára. Katolíckych veriacich pravidelne navštevuje katolícky kňaz. Činnosť SED Hontianske Moravce spočívala aj v organizovaní spoločných podujatí najmä v spolupráci so Základnou a materskou školou v H.Moravciach a so Špeciálnou základnou školou v H.Moravciach. Išlo hlavne o prípravu posedení a spoločných programov pri príležitosti Dňa matiek, mesiaca úcty k starším a podobných akcií.
 
      V neposlednom rade bola na veľmi dobrej úrovni aj spolupráca s Obecným úradom v H.Moravciach, ktorý sa snažil vždy pomôcť pri riešení technických problémov. Snahou práce zamestnancov SED Hontianske Moravce bolo a je, pomáhať klientom, aby im pobyt v tomto zariadení plne nahrádzal rodinné prostredie.
 
Jana Brunauerová
riaditeľka SED H. Moravce

Vyhľadávanie