Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Výročná správa za rok 2013

       Stredisko Evanjelickej DIAKONIE  Hontianske Moravce vykonáva svoju činnosť od 25. januára 2003, kedy bolo slávnostne otvorené a posvätené. Od začiatku to bolo zariadenie, ktoré bolo zamerané na pomoc seniorom.

     Zariadenie počas svojej činnosti prešlo niekoľkými zmenami v súlade so zmenou legislatívy. Počas roku 2013 boli poskytované služby domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na základe zákona 448/2008. Poskytovala sa zdravotná starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaného personálu. Pravidelná ambulantná starostlivosť obvodného lekára a niektorých odborných lekárov prispeli k poskytovaniu kvalitných služieb. Z pohľadu sociálnej práce sme sa zameriavali na spoločné aktivity v skupine a u imobilných klientov sme poskytovali individuálnu sociálnu prácu s klientom v súkromí bytu.

     Počas roka sme poskytovali služby celkom pre 30 klientov, z toho pre 10 mužov a 20 žien. Priemerný počet klientov za celý rok bol 27 klientov a priemerný vek bol 81 rokov.

     Počas roka sme sa zúčastnili spoločne niekoľkých podujatí, ktoré organizovala Obec H. Moravce a to napríklad Beh zdravia, Dožinky, Obecná zabíjačka, Vianočné trhy a pod. Deti zo Základnej školy s materskou školou H. Moravce a zo Základnej umeleckej školy Dudince nás navštívili niekoľkokrát v roku pri rôznych príležitostiach a potešili nás pestrým programom.

      Bohatou účasťou sa naši klienti zapájali najmä do aktivít organizovaných cirkevným zborom a zúčastňovali sa aj na službách Božích v SED aj v ev. a. v. chráme Božom. Pokiaľ to dovoľoval ich zdravotný stav prispievali svojím programom spevokolu OZVENA na spoločných podujatiach.

     V roku 2013 sme oslávili 10.výročie posvätenia a uvedenia do prevádzky SED H. Moravce. Na túto milú udalosť sme pozvali ľudí, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie strediska, ktoré poskytuje pomoc ľuďom v  seniorskom veku v situácií keď potrebujú pomoc iných. V spoločných modlitbách sme ďakovali za to, že im Pán Boh požehnal a pomohol dokončiť začaté dielo a tiež sme ďakovali za obetavú prácu všetkým, ktorí sa aj v súčasnosti akokoľvek podieľajú na fungovaní tohto zariadenia.

     Cieľom našej práce je pomôcť seniorom prekonať samotu, chorobu a pocit neistoty. Táto práca si vyžaduje veľkú zodpovednosť a veľa síl. Preto ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú v tom, aby sme mohli vykonávať túto ťažkú ale krásnu prácu.

 

V Hontianskych Moravciach

10.2.2014                                                                          Bc. Jana Brunauerová

                                                                               riaditeľka SED Hontianske Moravce

Vyhľadávanie