Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Výročná správa za rok 2014

            Poskytovaním sociálnych služieb pre seniorov v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce sa začalo 25.januára 2003. Toto zariadenie bolo otvorené vďaka spolupráci  Evanjelickej Diakonie ECAV na Slovensku, Cirkevnému zboru Hontianske Moravce a Obci Hontianske Moravce.      

            V roku 2014 sme poskytovali služby zariadenia pre seniorov a domova sociálnach služieb. V rámci odborných činností sme sa zamerali najmä na základné sociálne poradenstvo, na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľskú starostlivosť a pracovnú terapiu. Popri odborných činnostiach sme kládli dôraz aj na kvalitu obslužných činností v oblasti ubytovania, stravovania a upratovania. V spolupráci s obvodným lekárom a odbornými lekármi sme zabezpečovali zdravotnú starostlivosť. Práca odborníkov priamov v zariadení  už prebiehala tretí rok a musíme konštatovať, že výsledky práce sú veľmi pozitívne.

            V zariadení pracovalo 16 zamestnancov, ktorí poskytovali služby celkom pre 36 klientov, ktorých priemerný vek bol 82 rokov. Ku koncu roka bolo v našej starostlivosti 27 klientov.

            V rámci sociálnej práce sme sa zameriavali na spoločné stretnutia klientov pri rôznych príležitostiach. Spoločné akcie so Základnou školou s materskou školou boli zamerané na spojenie dvoch generácií a to detí a seniorov. Individuálna práca s imobilnými klientami bola zameraná na pamäťové cvičenia a reminiscenčné techniky.

            Spoločne sme sa zúčastňovali aj podujatí organizovaných obcou. Boli to napríklad Beh zdravia, Dožinky, Obecná zabíjačka a Vianočné trhy.

            Pokračovali sme v spolupráci s cirkevným zborom a naši klienti podľa svojich možností navštevovali nedeľňajšie služby Božie. Pravidelne každú stredu nás navštevoval brat farár Mgr. Chovanec a neskôr brat farár Mgr. Dušan Hučka.

            Našou prioritou do budúcnosti je s pomocou Božou pomáhať seniorom prekonávať samotu, chorobu a dodať im pocit istoty.

V Hontianskych Moravciach    12.2.2015                         

                                                                                        Bc. Jana Brunauerová

                                                                               riaditeľka SED Hontianske Moravce

Vyhľadávanie