Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Výročná správa za rok 2015

            SED Hontianske Moravce začalo svoju činnosť vďaka vzájomnej spolupráci Evanjelickej Diakonie ECAV na Slovensku, Cirkevného zboru Hontianske Moravce a Obci Hontianske Moravce. V roku 2003 sa začalo s poskytovaním sociálnych služieb v SED Hontianske Moravce, ktoré od svojho založenia zabezpečuje pomoc seniorom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

            Zariadenie od svojho vzniku prešlo rôznymi premenami     ale napriek tomu sa vždy zameriavalo na cieľovú skupinu seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.

            Od začiatku roka 2015 bolo poskytovanie služieb vymedzené len na služby zariadenia pre seniorov s kapacitou 34 lôžok. Odborné činnosti boli zamerané najmä na základné sociálne poradenstvo, na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľskú starostlivosť a pracovnú terapiu. Popri odborných činnostiach sme kládli dôraz aj na kvalitu obslužných činností v oblasti ubytovania, stravovania a upratovania. V oblasti zdravotnej starostlivosti pokračovala spolupráca s obvodným lekárom a odbornými lekármi, ktorí ambulantne navštevovali našich klientov priamo v zariadení. Pri zhoršených zdravotných stavoch sme využívali služby dostupných zdravotníckych zariadení.

            V priebehu roka bolo zorganizovaných niekoľko aktivít v zariadení a bola poskytnutá možnosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Obcou, Základnou školou, Základnou umeleckou školou, Cirkevným zborom a Jednotou dôchodcov.  Pri sociálnej práci s klientom boli využívané metódy ako činnostná terapia, reminiscencia, muzikoterapia a iné. Veľký dôraz bol kladený na kontakt a spoluprácu s rodinami klientov. Pre tých, ktorí pre svoje zdravotné postihnutie nie sú schopní využívať služby mimo zariadenia boli sprístupnené kadernícke a pedikérske služby.

            Veľkou duchovnou podporou pre všetkých bola spolupráca s Cirkevným zborom ECAV v Hontianskych Moravciach. Pravidelne jedenkrát v týždni sa konali služby Božie. Katolíckym  veriacim bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa  jedenkrát v mesiaci svätej omše.

            V zariadení pracovalo 16 zamestnancov, ktorí poskytovali služby celkom pre 38 klientov, ktorých priemerný vek bol 83 rokov. Ku koncu roka bolo v našej starostlivosti 30 klientov.

            Našou prioritou do budúcnosti je s pomocou Božou pomáhať seniorom prekonávať samotu, chorobu a dodať im pocit istoty.

 

V Hontianskych Moravciach   23.2.2016                      

                                                                                        Mgr. Jana Brunauerová

                                                                               riaditeľka SED Hontianske Moravce

Vyhľadávanie