Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Výročná správa za rok 2016

            V januári 2003 bolo slávnostne otvorené a posvätené Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce. Spoluprácou Evanjelickej Diakonie ECAV na Slovensku, Cirkevného zboru Hontianske Moravce a Obce Hontianske Moravce sa podarilo vybudovať miesto, kde seniori trávia jeseň svojho života. SED sa od svojho začiatku zameriava na cieľovú skupinu seniorov. Kapacita zariadenia predstavuje 34 miest.

            Prioritou SED bolo poskytovať kvalitné odborné činnosti zamerané najmä na základné sociálne poradenstvo, na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Neoddeliteľnou súčasťou práce personálu bola starostlivosť o zdravie klientov. Práca v tejto oblasti nadväzovala na viacročnú  spoluprácu s obvodným lekárom, dostupnými zdravotníckymi zariadeniami a odbornými lekármi.

            Neodmysliteľnou súčasťou sociálnej práce bolo organizovanie aktivít, ktoré sa prispôsobovali záujmom samotných seniorov. V minulom roku bolo prijatých viac klientov, ktorí sú imobilní a preto sme všetky činnosti prispôsobovali ich zdravotnému stavu a uplatňovali sme individuálnu prácu s jednotlivcami. Napriek tomu sa nám podarilo zorgnizovať výlet do Svätého Antona, ktorý mal u všetkých zúčastnených veľký úspech.

            Neodmysliteľnou súčasťou sociálnej práce s klientmi bola spolupráca s bratom kaplánom Mgr. Jánom Tóthom, ktorý uskutočnil návštevy u ležiacich klientov a poslúžil Božím slovom aj seniorom, ktorí sa nemohli zúčastniť na službách Božích v chráme Božom alebo priamo v zariadení. Pre katolíckych veriacich bolo umožnené jedenkrát v mesiaci zúčastniť sa katolíckej omše.

            O 40 klientov, ktorým sa počas roka poskytli sociálne služby sa staralo 17 zamestnancov. Priemerný vek ku koncu roka bol 84 rokov. K 31.12.2016 bolo v SED H. Moravce ubytovaných 32 klientov.

            Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o plynulý chod nášho zariadenia a veríme, že Božia pomoc bude naše kroky sprevádzať aj v budúcnosti.       

           

           

 

V Hontianskych Moravciach   27.2.2017                      

                                                                                        Mgr. Jana Brunauerová

                                                                               riaditeľka SED Hontianske Moravce

Vyhľadávanie