Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Výročná správa za rok 2018

 

Vypracovala:    Mgr. Jana Brunauerová                                           

Schválil:             Správna rada            SED Hontianske Moravce                         

                              Mgr. Judita Pluhárová – predsedníčka SR               

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STREDISKA EVANJELICKEJ DIAKONIE

 

 • Názov organizácie:     Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce
 • Sídlo organizácie:     Kostolná 292/28, Hontianske Moravce
 • Telefón organizácie:     045 5583998, 045 5583999, 0902 294388
 • E-mail organizácie:     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Webové sídlo organizácie:     sedhontianskemoravce.sk
 • Zriaďovateľ Strediska Evanjelickej DIAKONIE:     Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku Bratislava
 • Meno, priezvisko a titul členov Správnej rady s uvedením predsedu:

          Predseda: Mgr. Judita Pluhárová

          Členovia: Ing.  Miloslav Naď, Katarína Gabryšová-Babicová, Viera Kortišová

 • Meno, priezvisko a titul Správcu strediska:     Mgr. Jana Brunauerová
 • Meno, priezvisko a titul Riaditeľa zariadenia:     Mgr. Jana Brunauerová

 

2. SOCIÁLNE SLUŽBY

 

   2.1 Prehľad o poskytovanej sociálnej službe a o inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávanom v kalendárnom roku

 

      2.1.1 Počet prijímateľov sociálnej služby spolu a v členení podľa druhu a formy sociálnej služby.

         V roku 2018 boli v zariadení poskytované sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 a konkrétne § 35 zariadenie pre seniorov s celkovou kapacitou 34 klientov. Služby boli poskytované celoročnou pobytovou formou. Počas roka boli služby poskytnuté celkom pre 45 klientov a priemerný stav bol 30 klientov.

 

      2.1.2 Počet prijímateľov sociálnej služby (pss) podľa veku, mobility a stupňa odkázanosti

 

k 31.3.2018

k 30.6.2018

k 30.9.2018

k 31.12.2018

Priemerný vek pss

82,5

82,6

82,0

81,9

Počet mobilných pss

14

14

14

14

Počet čiastočne imobilných pss

11

13

12

12

Počet imobilných pss

5

5

5

4

Počet pss so stupňom odkázanosti III.

0

0

0

0

Počet pss so stupňom odkázanosti IV.

12

12

11

10

Počet pss so stupňom odkázanosti V.

3

3

4

5

Počet pss so stupňom odkázanosti VI.

16

18

17

15

 

      2.1.3 Stav zamestnancov k 31.3.2018, 30.6.2018, 30.9. 2018 a k 31.12. 2018, v členení aj podľa maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

 

               V roku 2018 bolo v SED Hontianske Moravce zamestnaných 17 trvalých zamestnancov,  jeden zamestnanec na skrátenú pracovnú dobu a počas letných prázdnin jedna upratovačka na dohodu o pracovnej činnosti.

 

Druh zariadenia sociálnej služby

Kapacita

Maximálny počet pss na jedného zamestnanca podľa zákona

Skutočný maximálny počet pss na jedného zamestnanca k 31.12.2018

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa zákona

Skutočný percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov k 31.12.2018

ZpS

34

2,3

1,9

52 %

61%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.1.4 Popis spôsobu, akým zariadenie poskytuje sociálnu starostlivosť. Realizované činnosti a aktivity

 

                   V SED Hontianske Moravce sú poskytované služby pre cieľovú skupinu seniorov a v tejto súvislosti všetky činnosti a aktivity boli aj v roku 2018 orientované na záujmy a schopnosti našich klientov.

 

 • Práca s prijímateľmi sociálnej služby sa odvíjala hlavne od ich zdravotného stavu, veku a ich záujmov. Počas roka sa o klientov staralo osem opatrovateliek, zdravotná sestra, sociálna pracovníčka a v priebehu roka jedna z opatrovateliek absolvovala kurz sociálnej rehabilitácie, čo sa veľmi pozitívne prejavilo na práci s klientmi a prístupe k nim. O čistotu v bytoch klientov a v spoločných priestoroch sa starali dve upratovačky, ktoré zároveň obsluhovali aj práčovňu. Stravovanie bolo zabezpečené vlastnou kuchyňou.

Počas roka sociálna pracovníčka ku mnohým klientom pristupovala individuálne, nakoľko klienti, ktorí sú pripútaní na lôžko nemohli využívať spoločné aktivity, ktoré boli poskytnuté iným klientom. U týchto klientov sa využívali rôzne metódy a techniky sociálnej práce a to najmä rozhovory, reminiscencia, pamäťové cvičenia, cvičenia zamerané na rozvoj jemnej motoriky, bazálna stimulácia. Inštruktorka sociálnej rehabilitácie spolupracovala so sociálnou pracovníčkou pri vypracovaní individuálnych plánov a plánov sociálnej rehabilitácie. Následne ich práca s klientmi spočívala v plnení stanovených cieľov.

Každý deň mobilných klientov začínal spoločným cvičením, ktorého sa zúčastňovali tak ako im to ich aktuálna situácia dovoľovala. Počas dňa boli pre klientov zabezpečené rôzne aktivity ako napríklad spoločné ručné práce, starostlivosť o kvetinové záhony, prechádzky do prírody, spoločné rozhovory, spoločenské hry.

 

 • Práca s rodinnými príslušníkmi je neoddeliteľnou súčasťou práce s klientom a preto v záujme napĺňania ich požiadaviek bolo veľmi potrebné osloviť rodinných príslušníkov za účelom získania čo najpresnejších informácií o rodinných pomeroch, vzťahoch, záujmoch a tak čo najlepšie spoznať prostredie, z ktorého klienti prichádzali. Na základe týchto poznatkov bola postupne spracovaná rodinná anamnéza klienta. Vo veľkej miere sa spolupráca s rodinnými príslušníkmi prejavovala najmä v oblasti zdravia, kde zdravotná sestra často hľadala spoločné riešenia. Niektorí príbuzní spolupracovali aj pri lekárskych vyšetreniach, kde sprevádzali svojich najbližších. Samozrejmosťou bolo, že pri všetkých návštevách lekára bol pre klienta zabezpečený doprovod opatrovateľkou.

 

 • Práca s komunitou v podmienkach nášho zariadenia je zameraná najmä na priblíženie spoločenského života v obci, aby ich život bol aj naďalej plnohodnotným. Klienti mali možnosť zúčastňovať sa aj aktivít, ktoré ponúkalo blízke okolie a to najmä akcie organizované obcou. Medzi obľúbené patrili Obecná zabíjačka, stavanie mája, Beh zdravia a podobné. Veľmi obľúbenými boli vystúpenia detí zo Základnej školy, ktoré sa prišli našim seniorom prihovoriť so svojim programom viackrát v roku najmä pri takých príležitostiach ako boli Fašiangy, Veľká Noc, Deň matiek, Október mesiac úcty k starším alebo Vianoce.

Okrem zapájania seniorov do aktivít obce sme našu činnosť zamerali aj na zabezpečenie dostupnosti služieb, ktoré okolie ponúka. Mobilní klienti mali možnosť kadernícke a pedikérske služby využívať v obci alebo v priľahlých obciach a pre imobilných klientov boli tieto služby zabezpečené priamo v zariadení. Využívanie ostatných služieb bolo zabezpečované priebežne podľa potreby a požiadaviek klientov.

Keďže niekoľkí naši klienti sú aj členmi Jednoty dôchodcov v obci, zúčastňovali sa aj podujatí ponúkaných touto organizáciou.

 

 • Misia a duchovná podpora je neodmysliteľnou súčasťou našej práce. V spolupráci s cirkevným zborom v Hontianskych Moravciach a najmä s bratom kaplánom Jánom Tóthom boli pre našich evanjelických veriacich klientov ponúkané pravidelné stredtýždňové Bohoslužby, ktoré sa konali každý štvrtok. Okrem toho sa klienti zúčastňovali aj služieb Božích každú nedeľu. V priebehu roka bola všetkým, ktorí prejavili záujem poskytnutá aj večera Pánova a to buď v chráme Božom alebo priamo v zariadení. Brat kaplán navštívil niekoľkokrát aj osobne imobilných klientov v súkromí ich bytov. Pre katolíckych veriacich bola každý prvý piatok v mesiaci odslúžená svätá omša. V rámci pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi sa zamestnanci zapojili do zbierky „Kolega kolegovi“, aby tak zmiernili stratu, ktorá postihla našu kolegyňu v SED Bratislava.

 

      2.1.5 Zoznam projektov, ktorých sa zariadenie zúčastnilo, o ktoré požiadalo a základné informácie o nich, najmä cieľ projektu a jeho finančné krytie.

 

      V roku 2018 sa SED Hontianske Moravce nezapojilo do žiadneho projektu. V spolupráci s Obcou Hontianske Moravce však plánuje do budúcnosti vypracovať projekt na oplotenie zariadenia. Aj keď v pláne na tento rok bolo začať s výstavbou, nepodarilo sa nám v priebehu roka vypracovať projekt. Tieto práce by sme chceli uskutočniť v nasledovnom období.

 

      2.1.6 Dobrovoľníctvo v zariadení (pri akých aktivitách zariadenie využilo pomoc dobrovoľníkov, v akom počte, počet dobrovoľníckych hodín, z akej sociálnej skupiny dobrovoľníci pochádzali).

       Do dobrovoľníckej činnosti sa nám v minulom roku nepodarilo zapojiť žiadnych dobrovoľníkov.

 

3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

 

   3.1 Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Ročná účtovná závierka, ktorá bola zostavená obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky a všetky tieto dokumenty sú súčasťou tejto výročnej správy a tvoria jeho prílohu.

 

   3.2 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Audit účtovnej závierky pre SED Hontianske Moravce vykonala Mgr. Ľubica Marčeková, ktorá bola schválená správnou radou SED H. Moravce na vykonávanie auditu. Jej audítorská správa tvorí súčasť tejto výročnej správy ako jej príloha.

 

   3.3 Prehľad o príjmoch a výdavkoch.

 

Výdavky v roku 2018

Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania

136648,21

Poistné zamestnávateľa

48040,35

Elektrická energia

4259,48

Plyn

10758,29

Vodné a stočné

1936,97

Telefón

1558,14

Poštové služby

264,28

Inzercia - reklama

445,80

Odvoz TKO, likvidácia odpadu

1222,83

Kancelárske potreby

897,20

Čistiace potreby

561,07

Knihy a časopisy

47,45

Pracovné odevy a obuv

37,16

Spotreba potravín

35853,52

Spotreba PHM

827,56

Software a údržba počítačovej techniky

1187,97

Oprava a údržba budovy

2141,07

Oprava auta

641,43

Revízie

627,50

OBP,PO

792,00

Účtovné práce

4050,00

Prenájom budovy

15120,00

Kultúrne podujatia

0,00

Zdravotnícky materiál

105,54

Materiál na činnostnú terapiu

188,66

Poplatky banke

447,66

Odmeny za práce mimo prac. pomer

0,00

Poistné

1601,28

Ostatné služby

10921,31

Spolu:

284816,22

 

Príjmy v roku 2018

Úhrady od klientov

123 028,53

Príspevky z VÚC BB

0,00

Príspevky zo ŠR

150 676,99

Ostatné príjmy

12 749,77

Spolu:

286 455,29

Hospodársky výsledok za rok 2018 – zisk                 1 639,07 €

 

Prehľad nákladov a výnosov a výhľad do roku 2019

 

Náklady

Rok 2018

Rok 2017

Výhľad do roku 2019

Spotreba mat.

43 484,28

40 386,45

45 000,00

Spotreba energie

16 954,74

19 917,30

19 000,00

Opravy a udržiavanie

2 141,07

3 760,83

4 500,00

Cestovné

72,56

106,98

150,00

Ostatné služby

26 472,38

28 268,68

30 000,00

Mzdové náklady

136 648,21

114 005,98

148 000,00

Zák. a soc. a zdr.poistenie

48 040,35

38 234,72

55 000,00

Zákonné sociálne náklady

3 282,91

2 719,68

3 500,00

Ostatné sociálne náklady

350,64

194,59

300,00

Daň z MV

164,00

164,00

164,00

Ostatní dane a poplatky

719,47

591,51

800,00

Zmluvné pokuty a penále

105,88

0,00

0,00

Ostatné pokuty a penále

2 124,83

34,60

0,00

Úroky

0,00

0,00

0,00

Iné ostatné náklady

2 966,50

2 255,89

3 000,00

Odpisy DNHM

1 288,40

1 288,40

1 500,00

Náklady spolu:

284 816,22

251 929,61

310 914,00

 

 

Výnosy

Rok 2018

Rok 2017

Výhľad do roku 2019

Tržby za vlastné výrobky

2 328,17

1 898,72

2 500,00

Tržby z predaja služieb

123 028,53

123 152,07

130 000,00

Aktivácia vnutr. služieb

2 026,06

2 041,08

2 000,00

Úroky

0,00

0,66

0,00

Osobitné výnosy

400,00

79,67

400,00

Iné ostatné výnosy

3 932,90

285,07

0,00

Prijaté prísp. od iných or.

390,01

390,01

0,00

Prijaté prísp. od FO

2 220,53

404,95

2 000,00

Príspevky z podielu dane

1 452,10

2 784,47

1 502,00

Dotácie

150 676,99

120 544,96

172 512,00

Výnosy spolu:

286 455,29

251 581,66

310 914,00

HV pred zdanením

1639,07

-347,85

0,00

Daň z príjmov

0

0,07

0,00

HV po zdanení

1639,07

-347,92

0,00

 

   3.4 Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov.

      V predchádzajúcom rozbore sme uviedli všetky príjmy a výdaje za obdobie roku 2018 a môžeme konštatovať, že príjmy od klientov vo výške 123 028,53 € tvorili 42,95 %, príspevky z MPSVa R vo výške 150 676,99 € tvorili 52,6 % a zvyšok boli ostatné príjmy vo výške 12 749,77 €  čo bolo 4,45 % z celkových príjmov.

 

   3.5 Stav a pohyb majetku a záväzkov.

         Prehľad o pohybe majetku a jeho krytí (v EUR) a výhľad do roku 2019

Aktíva

Rok 2018

Rok 2017

Výhľad do roku 2019

Dlhodobý  majetok

4 190,13

4 773,53

4 200,00

Zásoby

1 025,07

949,80

950,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

2 516,31

3 283,29

2 400,00

Finančné účty

2 323,83

2 236,27

2 500,00

Časové rozlíšenie

319,53

200,99

300,00

Aktíva spolu:

10 374,87

11 443,88

10 350,00

 

Pasíva

Rok 2018

Rok 2017

Výhľad do roku 2019

Vlastné zdroje krytia

-46 401,73

-48 610,85

-40 450,00

Rezervy

15 178,98

690,00

10 000,00

Dlhodobé záväzky

11 486,25

11 261,50

10 500,00

Krátkodobé záväzky

28 551,39

45 986,58

28 500,00

Časové rozlíšenie

1 559,98

2 116,65

1 800,00

Pasíva spolu:

10 374,87

11 443,88

10 350,00

 

 

   3.6 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovateľa sociálnej služby na kalendárny rok.

       Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 boli vo výške 284 816,22 € čo činí na jedného klienta 9211,39 € na rok a 767,62 € na jeden mesiac.

 

 

   3.7 Priemerná výška mesačnej úhrady

        V priebehu roka 2018 sme prijali od klientov platby v celkovej výške 123 028,53 €  a priemerný počet klientov za rok bol 30,92 klientov. Priemerná výška úhrady na jedného klienta bola vo výške 331,58 € na mesiac.

 

 

   3.8 Účty a ich stav k 31.3.2018, 30.6.2018, 30.9.2018 a k 31.12.2018, ktoré organizácia vedie. Komentár k skutočnému čerpaniu účtov vedených v banke.

       SED Hontianske Moravce má založené dva účty v Slovenskej sporiteľni a to bežný účet, na ktorý prichádzajú platby od klientov a uskutočňujú sa z neho platby pre dodávateľov a obchodných partnerov a všetky bežné platby.

          Druhý účet je určený pre platobný styk s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Účet

Stav k 31.3.2018

Stav k 30.6.2018

Stav k 30.9.2018

Stav k 31.12.2018

Bežný účet

1 435,54

4 825,00

4 330,58

451,40

Účet pre prísp. MPSVa R

9 253,57

6 665,55

470,38

0,00

 

 

   3.9 Rozpočet na príslušný rozpočtový rok a jeho skutočné čerpanie podľa rozpočtových položiek. Podrobný komentár k skutočnému čerpaniu finančných prostriedkov.

 

Výdavky

Položka

Rozpočet na rok 2018

 Skutočnosť rok 2018

Rozdiel

 

Rozpočet na rok 2019

Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania

125 000,00

136 648,21

11 998,85

 

148 000,00

Poistné zamestnávateľa

45 000,00

48 040,35

6 323,26

 

55 000,00

Elektrická energia

4 000,00

4 259,48

259,48

 

4 000,00

Plyn

14 000,00

10 758,29

-3 241,71

 

13 000,00

Vodné a stočné

3 000,00

1 936,97

-1 063,03

 

2 000,00

Telefón

2 000,00

1 558,14

-441,86

 

1 800,00

Poštové služby

300,00

264,28

-35,72

 

300,00

Inzercia - reklama

200,00

445,80

245,80

 

500,00

Odvoz TKO, likvidácia odpadu

1 500,00

1 222,83

-277,17

 

1 500,00

Kancelárske potreby

1 000,00

897,20

-102,80

 

1 000,00

Čistiace potreby

1 000,00

561,07

-438,93

 

1 200,00

Knihy a časopisy

100,00

47,45

-52,55

 

100,00

Pracovné odevy a obuv

100,00

37,16

-62,84

 

100,00

Spotreba potravín

36 000,00

35 853,52

-146,48

 

37 500,00

Spotreba PHM

1 500,00

827,56

-672,44

 

1 200,00

Software a údržba počítačovej techniky

1 500,00

1 187,97

-312,03

 

1 500,00

Oprava a údržba budovy

2 500,00

2 141,07

-591,79

 

3 500,00

Oprava auta

1 000,00

641,43

-125,77

 

1 000,00

Revízie

2 000,00

627,50

-1 372,50

 

2 000,00

OBP,PO

800,00

792,00

-8,00

 

800,00

Účtovné práce

5 400,00

4 050,00

-1 350,00

 

6 000,00

Prenájom budovy

15 120,00

15 120,00

0,00

 

15 120,00

Kultúrne podujatia

50,00

0,00

-50,00

 

100,00

Zdravotnícky materiál

200,00

105,54

-94,46

 

200,00

Materiál na činnostnú terapiu

300,00

188,66

-111,34

 

300,00

Poplatky banke

500,00

447,66

-52,34

 

500,00

Odmeny za práce mimo prac. pomer

200,00

0,00

-200,00

 

200,00

Poistné

2 000,00

1 601,28

-398,72

 

2 000,00

Ostatné služby

13 730,00

10 921,31

-2 808,69

 

10 494,00

Spolu:

280 000,00

284 816,22

4 816,22

 

310 914,00

 

Príjmy

Položka

Rozpočet na rok 2018

 Skutočnosť rok 2018

Rozdiel

 

Rozpočet na rok 2019

Úhrady od klientov

132 000,00

123 028,53

-8 971,47

 

130 000,00

Príspevky z VÚC BB

0,00

0,00

0,00

 

0,00

Príspevky zo ŠR

145 000,00

150 676,99

5 676,99

 

172 512,00

Ostatné príjmy

3 000,00

12 749,77

9 749,77

 

8 402,00

Spolu:

280 000,00

286 455,29

6 455,29

 

310 914,00

 

   3.10 Stav záväzkov a pohľadávok  k 31.12.2018.

Text

K 31.12.2018

Dlhodobé pohľadávky

0,00

Krátkodobé pohľadávky

2 516,31

Dlhodobé záväzky

11 486,26

Krátkodobé záväzky

28 551,39

 

 

4. Ostatné dôležité informácie

 

   4.1 Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 2% a ich použitie

 

Prijaté 2% v sume 1 452,10-eur boli použité na nákup spotrebného materiálu pre účely zariadenia z účtu 501004 a to taniere, poháre, príbory, nábytok, postele, skrine, vysávač, mixér,, žehlička, krájač potravín, vankúše a obliečky, odpadkový kôš s popolníkom, ručný šľahač a ďalšie.

 

 

   4.2 Prijaté dotácie a ich použitie

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých prostriedkov v EUR

Suma použitých prostriedkov v EUR

MPSVaR

Mzdy a odvody

164 691,-eur

150 730,06-eur

 

 

 

 

 

   4.3 Prijaté dary a ich použitie

Prijaté milodary v sume 2 120,53-eur boli použité na opravy a údržbu budovy a osobného auta z účtu 511 001 a 511 002.

 

   4.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili výsledky dosiahnuté v účtovnom období roku 2018 alebo by ovplyvnili plán a rozpočet na rok 2019.

 

    4.5 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

 

Aby sa zabránilo vzniku nových významných rizík a neistôt, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená, budeme pokračovať v poskytovaní sociálnych služieb tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia obsadenosť zariadenia, ktoré má kapacitu 34 klientov. Sociálne služby budú poskytované tak, aby boli splnené všetky podmienky vyplývajúce z registrácie SED H. Moravce v registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja a plnené všetky podmienky vyplývajúce zo zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré poskytuje pre SED Hontianske Moravce finančné  príspevky na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby.

 

 

V Hontianskych Moravciach 6.3.2019

 

 

                                                                                 Mgr. Jana Brunauerová

                                                                         riaditeľka SED Hontianske Moravce

Vyhľadávanie